Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Blushed Faces & Nails en een klant waarop Blushed Faces & Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant geeft minimaal 24 uur van tevoren door als de gemaakte afspraak niet door kan gaan. Zodat Blushed Faces & Nails een andere klant kan boeken.

Blushed Faces & Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

3. Betaling

Blushed Faces & Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Blushed Faces & Nails bevestigt deze zo nodig vooraf aan de behandeling aan de klant. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen en acties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen in de salon middels gepast geld of een tikkie/ betalingsverzoek.

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Blushed Faces & Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Blushed Faces & Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. Geheimhouding

Blushed Faces & Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blushed Faces & Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Blushed Faces & Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Blushed Faces & Nails is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Blushed Faces & Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

7. Garantie

Blushed Faces & Nails geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

•De Klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

•De klant 4 of meer beschadigde nagels heeft.

•De klant de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

•De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

8. Beschadiging & diefstal

Blushed Faces & Nails heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt in de salon. Blushed Faces & Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 

 

 

 

 

 

11. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Blushed Faces & Nails. Blushed faces & Nails zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na de melding adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Blushed Faces & Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de klant en Blushed Faces & Nails niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art

Indien Blushed Faces & Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Blushed Faces & Nails. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Blushed Faces & Nails. Blushed Faces & Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van Blushed Faces & Nails met naam en toenaam.

Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van Blushed Faces & Nails te staan of de naam getagged te worden i.v.m. misbruik door derden.

Voor gebruik van foto’s van de klant ter promotie van Blushed Faces & Nails zal te allen tijde mondelinge toestemming van de klant gevraagd worden.

13. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Huisregels salon

De salon hanteert de volgende huisregels:

• In de salon mag niet gerookt worden.

• Het is de klant zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de salon.

• Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 16 jaar en ouder.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen Blushed Faces & Nails en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.blushed-faces.nl

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.